• 
  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectueel Eigendomsrecht
  • Vastgoed
  • Arbeidsrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN LEXWOOD LEGAL

Op deze overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van Lexwood Legal, Advocatuur & Advies, een handelsnaam van de besloten vennootschap El Major Beheer B.V. van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 1 LEXWOOD LEGAL

1.1. Lexwood Legal Advocatuur & Advies is een handelsnaam van El Major Beheer B.V. El Major Beheer B.V. is de vennootschap van waaruit de werkzaamheden als advocaat worden verricht, hierna te noemen de Vennootschap.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

2.1. Een opdracht komt uitsluitend tot stand met de Vennootschap als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.2. De Vennootschap is noch jegens opdrachtgevers, noch jegens degenen ten behoeve van wie  door de Vennootschap werkzaamheden worden verricht, aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, de wet of anderszins, voor enige schade in verband met winstderving, verlies van gegevens of goodwill en is evenmin aansprakelijk voor enige gevolg-, incidentele, punitieve of bijzondere schade in verband met vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de opdracht, ongeacht mogelijke voorzienbaarheid van dergelijk verlies of schade.

3.3. Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van de Vennootschap moet komen ingevolge de voorwaarden van de van toepassing zijnde polis(sen) in het desbetreffende geval. Indien uit welke hoofde dan ook geen uitkering wordt gedaan door de verzekeraar(s) onder de hierboven genoemde verzekering(en), zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door de Vennootschap is gefactureerd in het desbetreffende geval in het desbetreffende kalenderjaar.

3.4. Indien de Vennootschap jegens opdrachtgevers, dan wel jegens degenen ten behoeve van wie  door de Vennootschap werkzaamheden worden verricht, op grond van overeenkomst of anderszins in verband met de werkzaamheden aansprakelijk is voor schade aan het ontstaan waarvan ook andere personen hebben bijgedragen, dan is de Vennootschap niet hoofdelijk maar maximaal voor een redelijk deel met die anderen aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de Vennootschap is in ieder geval beperkt tot dat gedeelte van de totale schade of het verlies dat redelijkerwijs aan de Vennootschap valt toe te rekenen, gebaseerd op de mate waarin de aan de Vennootschap toe te rekenen feiten en/of omstandigheden tot de schade of verlies hebben bijgedragen in verhouding tot de mate waarin zulke feiten en/of omstandigheden anderen zijn toe te rekenen. Een eventuele uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door overige aansprakelijke (rechts)personen op enig moment opgelegd of overeengekomen evenals het feit dat een vordering tot vergoeding van schade wordt geschikt of niet geïnd kan worden, laat de beoordeling van de mate van aansprakelijkheid van de Vennootschap onverlet. Ook indien de schade door overlijden, de ontbinding of het faillissement van een andere aansprakelijke (rechts)persoon of door welke andere oorzaak dan ook niet langer over alle aansprakelijke (rechts)personen kan worden omgeslagen, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat billijkerwijs aan de Vennootschap valt toe te rekenen.

3.5. Alle vorderingen op de Vennootschap met betrekking tot werkzaamheden of uit overeenkomst voortvloeiend, zullen in ieder geval binnen een jaar na de datum waarop de (schuld)eiser zich van die vordering bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, vervallen.

3.6. De beperkingen genoemd in artikel 3.3. en 3.5. zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Vennootschap of voor zover deze beperkingen bij wet of beroepsregelgeving verboden zijn.

3.7. Eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de werkzaamheden of anderszins uit hoofde van overeenkomst, kunnen uitsluitend jegens de Vennootschap worden uitgeoefend en niet jegens onderaannemers, bestuurders, functionarissen, partners, opdrachtgevers of werknemers van de Vennootschap. Deze voorwaarden, en met name de in artikel 3.2. tot en met 3.6. en dit artikel 3.7. neergelegde beperkingen, zijn mede bedoeld ten behoeve van alle Lexwood Legal personen, die hier dan ook een beroep op kunnen doen. Alle opdrachten worden uitsluitend door de Vennootschap aanvaard en uitgevoerd en hiertoe wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:403 (lid 2), 7:404, 7:407 (lid 2) en 7:409 BW uitgesloten.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de Vennootschap ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2. De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De opdracht zal de Vennootschap vrijwaren tegen aanspraken van derden.

4.3. Betaling van declaraties van de Vennootschap dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties en die zullen worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend besluit, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1 % (één procent) per maand en is de Vennootschap gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

4.4. Lexwood Legal is bevoegd om, aan opdrachtgever toekomende, gelden die Lexwood Legal onder zich krijgt. met openstaande declaraties te verrekenen. Indien aan opdrachtgever toebehorende gelden worden beheeerd door de Stichting Beheer Derdengelden van Lexwood Legal en deze gelden aan opdrachtgever dienen te worden betaald, geeft opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst van opdracht toestemming aan Lexwood Legal om de Stichting Beheer Derdengelden op te dragen een met de openstaande declaraties corresponderend bedrag aan Lexwood Legal te betalen in mindering op die declaraties.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. De keuze van de door de Vennootschap in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van de Vennootschap.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de Vennootschap er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1. De Vennootschap heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de Vennootschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

6.2. De Vennootschap aanvaardt geen zaken/dossiers op zogeheten toevoegingsbasis. U bent hiervan aan het begin van de dienstverlening op de hoogte gesteld door de Vennootschap en u heeft ervan afgezien om aanspraak te maken op een bijdrage in de kosten van rechtsbijstand/gefinancierde rechtshulp. Reeds betaalde bedragen aan de Vennootschap kunnen aldus niet teruggevorderd worden, en niet betaalde facturen blijven verschuldigd.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners van de de Vennootschap, de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen (van de partners) en voor en/of in opdracht van de Vennootschap werkzame personen.

7.2. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van, en zijn van toepassing op, alle overeenkomsten tussen partijen, evenals op alle toekomstige overeenkomsten en verdere rechtshandelingen of andere handelingen die de Vennootschap met, namens of jegens u heeft verricht en die uit deze overeenkomsten voortvloeien. Nadat deze algemene voorwaarden voor de eerste maal zijn toegepast, zullen zij zonder verdere kennisgeving van toepassing zijn op alle volgende overeenkomsten tussen de partijen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien blijkt dat enige bepaling van deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

7.3. Niet alleen de Vennootschap maar ook iedere aan de Vennootschap verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

7.4. De Vennootschap en de Stichting Beheer Derdengelden kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. De Vennootschap en de Stichting Beheer Derdengelden zullen deze gelden storten bij een door de Vennootschap gekozen landelijk opererende bank. Noch de Vennootschap, noch de Stichting Beheer Derdengelden zijn aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

7.5. De Vennootschap is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door de Vennootschap een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn/haar toestemming te geven.

7.6. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Vennootschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.7. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, Nederland.

7.8. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

 

 

Kantoorklachtenregeling:

 1.            Op de dienstverlening van Lexwood Legal is de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend deze interne klachten- en geschillenregeling wordt toegepast en is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de client wordt aangegaan.

 

2.            Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, dan wel iedere schriftelijke uiting van ongenoegen over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst van opdracht, worden voorgelegd aan mr. Th. Papachatzidis (zijnde ‘klachtenfunctionaris‘ - belast met de afhandeling van klachten).

 

3.            Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

4.            De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlichtingen of een nadere toelichting.

 

5.            Indien daartoe aanleiding bestaat, belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de Vennootschap waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor en de klager een nadere toelichting kan geven op de klacht.

 6.            De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.

 7.            Het streven van de Vennootschap is er steeds op gericht om de afhandeling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorgvuldigheid af te ronden. De klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klachtenfunctionaris van voormelde termijn afwijkt, zal hij daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. De klager kan zich aldus wenden tot de civiele rechter. Ook op deze klachten- en geschillenregeling zijn de hierna afgedrukte algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

Website ontwikkeld door SCA Bruno